Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om skatters incidens | Main | Veckorna som kommer »
torsdag
feb142013

Lönesänkarna?

I kväll sänder SVT programmet Lönesänkarna. Att döma av texten på hemsidan är det retoriskt på gränsen till vilseledande. Så här står det:

Under hundra år fick varje generation svenskar uppleva påtagligt högre reallöner och en allt högre levnadsstandard. Men sedan slutet av 1970-talet har allt mindre av det växande välståndet kommit vanliga löntagare till del.

Båda dessa meningar är korrekta, men den första rör nivån på lönerna, den andra rör lönernas andel i ekonomin. De flesta mått på levnadsstandard är högre idag än i slutet av 1970-talet.

Det är emellertid helt korrekt att reallönerna utvecklades mycket dåligt från 1970-talet fram till 1990-talskrisen. Det beror på att kronan devalverades upprepade gånger under denna period – men det är ingen vild gissning att programmet kommer att framställa det som om orsaken är att de rika blivit rikare.

Det kan dock noteras att de rikaste ökat sina andelar kraftigt även efter 1995, men sedan dess har även reallönerna ökat.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Bör du inte vänta med att recensera dokumentären tills du sett den? Det ger ett mer hederligt intryck. Men efter att ha sett dokumentären inser man att det inte är svenska nationalekonomers starka sida.
Lönernas andel har minskat o reallönerna har ökat, jo tack ska man väl då säga för att jag fått förhållandes mindre betalt för varje spik.
Men var är mellanskillnaden då?
Det ger ju ett hyfsat oseriöst intryck att recensera en timmes lång dokumentär baserad på två meningar. Dokumentären var väl värd att se och gjorde inga sådana förenklingar.
15 feb | Unregistered CommenterDavid
Bergh

Se dokumentären först. Tyckte den var hyfsat nyanserad.
15 feb | Unregistered CommenterStephan
Väldigt intressant, Jonas. Pinsamt av dokumentärmakarna.
15 feb | Unregistered CommenterStephan
Hederligt? Jag skrev klart och tydligt vad jag tyckte om texten på hemsidan, citerade denna och förklarade att två korrekta meningar handlar om olika saker.

Så om någon tolkade inlägget som att det var en recension av programmet, vill jag förtydliga: Det var det inte.
17 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.