Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nytt papper om bistånd och institutioner | Main | Om öppna data i korruptionsmotverkande syfte »
måndag
maj202013

Tre tankar om ett Arbetslöshetsstatistikdiagram

1. Har Sverige lyckats bra eller dåligt med att bekämpa arbetslösheten? Det beror på vad vi jämför med. Oppositionen kommer utan tvekan att påpeka att arbetslösheten är högre idag än 2006.

Men historien är en dålig kontrafaktisk situation, eftersom det händer saker hela tiden. En finanskris, till exempel. Aningen bättre är då att kika på avståndet till EU-snittet. Då klarar sig Sverige bättre.

Den relevanta jämförelsen för utvärdering av exempelvis jobbskatteavdraget är den arbetslöshet Sverige skulle haft idag om allt annat inträffat precis som det gjorde, men utan att jobbskatteavdraget genomförts. Det har vi inte data på.

Att – som alliansens företrädare gör då och då – övergå till att räkna antal sysselsatta personer är ganska lågt.

2. Utvecklingen i Finland och Sverige uppvisar slående likheter de senaste åren. Det syns inte mycket av den fördel Sverige teoretiskt borde haft av att kunna anpassa växelkursen under finanskrisen. Inget alls, faktiskt.

3. Det är smart av näringslivet att finansiera sajter som ekonomifakta.se. Den har också blivit betydligt bättre på senare tid. Siffrorna stämmer, men det är såklart lättare att hitta statistik över “skattetryck” (dvs skatter som andel av BNP, skatte kvot med en mer neutral term) än över personaltäthet inom äldreomsorgen.

Nog är det svårbegripligt att LO/kommunal inte gör en liknande sajt med statistik de vill lyfta fram: personaltäthet, vart skattepengarna går, klassstorlek, social snedrekrytering osv.

Fakta funkar ofta bra i debatten!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.