Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tre tankar om ett Arbetslöshetsstatistikdiagram | Main | Birger Schlaug om behovet av tillväxt »
lördag
maj182013

Om öppna data i korruptionsmotverkande syfte

Vi gjorde en poäng i vår ESO-rapport om att informationsteknik och öppen data kan användas i korruptionsmotverkande syfte. Vi är naturligtvis inte först med idén. Förra året var Erik Lakomaa och Jan Kallberg inne på samma tankar i ett intressant inlägg i Dagens Samhälle med anledning av turerna kring Tillvextverkets och Näringsdepartementet. De menar att om de löpande utgifterna varit fritt tillgängliga hade skandalerna kunnat undvikas, och deras resonemang är mycket likt vårt:

Hade myndigheter och departements diarier eller bokföring varit tillgängliga som öppen data hade sannolikt de skandaler som nu skakar näringsminister Annie Lööf kunnat undvikas. Resultatet hade blivit både sparade skattepengar och uteblivna skandaler eftersom problemen stoppats i sin linda. Samtidigt hade det bidragit till att öka medborgarnas förtroende för myndigheterna och de valda företrädarna om de kunnat vet att de inte använde skattepengar slösaktigt eller lagstridigt. 

De har också skrivit om samma sak i Svenska dagbladet, och pekar på hur föräldrar implementeringen av offentlighetsprincipen är:

Ett utlämnade av en offentlig handling innebär att man efter begäran får ut ett enskilt dokument. Som medborgare måste du då i princip veta att det är upprättat och att ärendet är färdigberett, veta var det arkiverats, känna till dess omständigheter och därefter begära att få se denna handling. Om myndigheten lämnar ut upp till tio A4-blad är det gratis annars kostar det två kronor per sida. All information är fortfarande i offentlig sektors besittning och enbart det som småskaligt efterfrågas medges att utlämnas. 

Anekdot: När jag talade på temat korruption på Malmö högskola (länk), visade ett gäng tuffa ungdomar intresse för idén. Trots min stora människokännedom/fördomsfullhet kunde jag inte avgöra om de var coola på ett vänstersätt eller på ett högersätt. De var - såklart - piratpartister.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.