Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om öppna data i korruptionsmotverkande syfte | Main | Veckan som gick »
torsdag
maj092013

Birger Schlaug om behovet av tillväxt

 

Birger Schlaug har tagit till orda i syfte att ta kål på vad han anser vara en myt:

Genom fortsatt ekonomisk tillväxt kan vi satsa mer på bättre skola, omsorg och äldrevård. … Men detta är en myt.

Eftersom den första meningen är ganska försiktigt formulerad, blev jag nyfiken på hur Schlaug visar att det är en myt. Inlägget fortsätter:

BNP har de senaste 30 åren fördubblats. Under samma tid har nedskärningarna inom skola och omsorg pågått. Om myten vore mer än myt hade detta naturligtvis inte varit fallet.

Antag att Schlaug har rätt om nedskärningarna de senaste 30 åren. Det visar fortfarande inte att första meningen är en myt. Utsagan ‘genom ekonomisk tillväxt kan vi satsa mer på skolan’ handlar om vad ekonomisk tillväxt möjliggör. Den motbevisas inte av påståendet att nedskärningar pågått samtidigt som BNP växt.

Nästa fel är just påståendet att vi haft nedskärningar de senaste 30 åren, dvs sedan 1983. Just eftersom vi haft tillväxt, får vård, skola och omsorg mer pengar nu än för 30 år sedan (även när inflationen beaktats).

Men i ärlighetens namn menar Schlaug med nedskärningar nog att välfärdsstjänsternas andel av BNP minskat. Det stämmer inte heller. De offentliga utgifternas andel har minskat sedan toppen 1993, men det är transfereringar (socialförsäkringar och bidrag) som minskat och skurits ned (och räntor på statsskulden som minskat).

Den offentliga konsumtionen har varit anmärkningsvärt konstant strax under 30 procent av BNP de senaste 30 åren. (Just nu hittar jag bara SCB-data sedan 1993)

Än så länge har jag bara kommenterat ingressen i Schlaugs blogginlägg. Det fortsätter i samma anda.

Signaturen Eva gör dock en stark insats i kommentarsfältet och förklarar missförstånden om vad Schlaug kallar tjänstedilemmat, vilket gissningsvis syftar på Baumols sjuka.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Birger Schlaug har svarat i kommentarsfältet på dina kommentarer nu.
11 maj | Unregistered CommenterAndreas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.