Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är neuro-economics nationalekonomi, användbart och intressant - eller ingetdera? | Main | Om köpkraft och ojämlikhet »
onsdag
maj212008

Ökad förvirring om ekologisk odling...

En rejäl bredsida mot ekologisk odling levererades av Lars Bergström, professor vid SLU i morse i P1:
Att odla ekologiskt betyder nämligen mindre skördar och därmed går det åt mer jordbruksmark för samma mängd mat.
Intressant är att Bergström vidhöll sin ståndpunkt även när diskussionen kom in på kväve från handelsgödsel som används vid konventionell odling. Dessutom menade han att ekologisk odling drar näring från jorden.

Därmed hamnar Bergström på kollisionskurs med min andra auktoritet på området, Lisa Förare Winbladh:
När debattörer baktalar ekologisk odling för att den ger lägreavkastning och högre priser glömmer de i regel bort att räkna inhandelsgödsel i ekvationen. Och att jordarna förstörs och utarmas.
Kan någon vänligen sätta ner foten i frågan - Malin kanske?

(Notera gärna hur programledaren vid ett tillfälle avbryter Bergström för att han ägnar sig åt alltför avancerad matematik i direktsändning. Han multiplicerade ett med fem.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Nu tror jag inte att jag vet mer än en professor som forskar på gödsel och näringstransport. Eller mer än Lisa, för den delen. Med den brasklappen levererad kan jag naturligtvis inte låta bli att svara iallafall.

Till att börja med tänker jag på klassiskt forskarvis protestera att frågan är för snävt ställd, när problemet i sig är så stort och komplext. Att göra en kalkyl utifrån 1:1 (vi byter konventionellt odlad gröda X mot lika mycket ekologiskt odlad gröda av samma sort) är smidigt för jämförelsens skull, men inte särskilt rimligt. Behöver vi anpassa oss till en brist på matråvaror finns mycket annat möjligt att göra, som att inte göra bränsle av spannmål och att helt eller till stor del sluta äta kött från spannmålsuppfödda djur (i och med att det går rätt många kilo spannmål på ett kilo kött) - för att ta två exempel. Finns det inte också ett krav på att ha viss mängd jordbruksmark i träda? Det bör man kanske ta bort först. Likaledes slängs uppmot en fjärdedel av all mat i västvärlden - är det resursslöseriet bättre?

Vi kan inte heller räkna med att skillnaden i avkastning mellan metoder kommer förbli lika stor. Jag skulle gissa att det finns betydligt fler grödor som är utvecklade och optimerade för konventionell odling än för ekologisk. Vi kommer knappast kunna komma upp i en lika stor ekologisk som konventionell avkastning, men kanske kan gapet minskas (åtminstone den del av gapet som beror på parasitangrepp och väderkänslighet).

Men om Bergström har rätt i att ekologisk odling utan handelsgödsel utarmar jordarna på sikt - jag är inte kvalificerad att bedöma om han har rätt - har jag svårt att se hur vi skulle kunna klara oss utan gödsel.

Sedan är också frågan hur man väger in eventuellt extraarbete som det ena eller andra odlingssättet medför. T ex manuell/maskinell ogräsrensning istället för besprutning. Åtminstone i Sverige lär bondens arbetstid vara dyrare än handelsgödseln. I låglöneländer kanske det är tvärtom.

Långt och luddigt svar, tyvärr. Det skulle vara intressant att höra fler SLU-forskare i frågan...
21 maj | Unregistered CommenterMalin
Som ex- numera färdig - SLUstudent...

Det här är med utarmning av jorden och användade av handelsgödsel är ett gammal bråk. Det finns en del forskning som visar på att användning av gammalt handelsgödsel (bla det som fanns på 80talet) var riktigt vidrigt, men dagens handelsgödsel är relativt bra fördelat. Om man jämför med ekologiskt jordbruk som i dagens Sverige innebär enbart gödsling med "naturgödsel" kan man finna forskningsrapporter som visar på såväl överflöd av kväve som för lite spårämnen och allting som faller ut i grundvattnet.
Naturligt i det här fallet blir alltså lite för "slarvigt ihopsatt".

Uthållighetsmässigt tyder den största forskningen på att ekologisk odling, eller kanske snarare - hushållsodling - med lagom tillförsel av gödsel och grödor lämpade för den specifikajorden man har är det som är hållbarast. Och då innebär det bland annat träda vid regelbundna intervaller där man växer tex gräs eller annan "icke mat gröda".

Det går att hitta en hel del om man går in på slu.se och klickar på ett par av institutionerna (markvetenskapen bland annat...)

Huvudproblemet, att det är så polariserat i debatten, är att många forskare håller med varandra om att det vore kanske bäst om man tillät handelsgödsel till en viss del inom ekologiska jordbruket (dvs inte hade riktigt så sträng "ekologisk" profil) om alla konventionella jordbruk ist gick över den denna "mer ekologiska" profil. Nu får man ju som sagt ut lite mindre gröda på ekologiska delen, per år som bonden ser direkt, vilket gör att det är svårare att få folk att överge rent konventionell odling. Det finns inte nog med ekonomiska incitament. Dessutom måste bonden hålla ekologisk odling ett "interim" år före den får kallas ekologisk - inte heller det särskilt lockande ut ekonomisk synvinkel. Och som vanligt är det mer lockande att ha två "helt skilda åsikter med kontroverser" än att försöka samarbeta ...

Mina ören i debatten...
21 maj | Unregistered CommenterÅsa
Åsa: ja, upplägget med "två vitt skilda åsikter" i radiodebatten var inte helt lyckat. Jag tror inte nån blev klokare av det - de hade lika gärna kunant hålla varsin monolog.
22 maj | Unregistered CommenterMalin
Åsa, Malin - stort tack för bra svar!

Här finns uppenbarligen en hel del folkbildningsarbete att göra för den som känner sig manad. (Överkurs: journalistbildningsarbete...
23 maj | Unregistered Commenterbergh
Jag anser mig sannerligen inte vara en auktoritet på området men gillar inte heller polariseringen. I Tyskland har man t ex tre graderingar, hinner inte googla fram dem nu.

Men en viktig aspekt är de preliminära resultat av en mycket stor EU-studie som visar att ekologiskt odlade grönsaker har betydligt högre näringsinnehåll.

Malin sammanfattar som vanligt bra: http://vetenskapsnytt.blogspot.com/2007/10/ekologiskt-r-nyttigare.html

Resultaten var så slående att man valde att läcka resultaten i förtid.Jag väntar med spänning på de officiella resultaten.

Ekologisk odling behövs för att driva utvecklingen framåt och visa nya möjliga vägar. Ibland närmar den sig tyvärr religion vilket är beklagligt.
23 maj | Unregistered CommenterLisa
Och en sak till: när man jämför handelsgödsel med naturgödsel glöms ofta de viktigaste faktorerna bort. Åtgången av fossilt bränsle till framställningen av handelsgödsel samt det faktum att djurspillningen måste tas om hand på annat sätt och blir ett större miljöproblem om man inte använder den som gödsel.
23 maj | Unregistered CommenterLisa

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.