Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Göran Persson hade rätt: Klyftorna minskar. | Main | Ökad förvirring om ekologisk odling... »
torsdag
maj222008

Är neuro-economics nationalekonomi, användbart och intressant - eller ingetdera?

Liksom hr Östling, har jag tillbringat dagen på Grand Hotell i Lund, och lyssnat på föredrag om folk som blir hjärnröntgade samtidigt som de spelar tillitsspel. Arne Ryde-konferens om neuro-economics mao.

fMRI data (yellow) overlaid on an average of the brain anatomies of several humans (gray)Lärdomar efter första dagen:
  • Folk som gör exempelvis fokalpunktsleken genom att verkligen tänka sig in i hur andra människor tänker, använder en annan del av hjärnan än folk som bara svarar utan eftertanke.
  • Även tillit och riskaversion kan mappas på hjärndelar.
  • Hjärndelar heter långt och obegripligt (amygdala verkar vara ett undantag genom att vara kort och obegripligt), men det finns ett koordinatsystem.
  • Resultaten från de första neuroeconomics-artiklarna i topptidskrifter är betydligt skakigare än vad författarna då låtsades om, och det är långt ifrån okontroversiellt att anta att beteenden i någon bemärkelse "sitter" på ett visst ställe i hjärnan.
  • Det är dyrt att forska experimentellt om detta.
Robert Östling funderar kring om neuro-economics verkligen är nationalekonomi, men skriver själv att denna fråga är "meningslöst akademiskt revirtänkande", så den lämnas därhän.

Är neuro-economics användbart? Mja, uppenbarligen kan man temporärt störa ut vissa delar av hjärnan och få folk att acceptera heltokiga bud ultimatumspel. Bredare användningsområden kan nog tänkas dyka upp i framtiden.

Däremot: Om man som samhällsvetare någon gång funderat på varför folk beter sig som de gör, är det svårt att hävda att neuro-economics är ointressant. Fältet är ännu i sin linda, men som påpekades under konferensen: Ekonomer som Edgeworth för snart 150 år sedan önskade att vi kunde mäta vad som händer i hjärnan. Nu är vi där, och det är klart att det är spännande.

(F ö är det anmärkningsvärt att höjdare som Ernst Fehr, Colin Camerer, Daniel Houser och trerättersmiddag på Grand lockar mängder av doktorander från Stockholm och knappt någon från EC)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Neurogeometri
    Låt oss säga att geometriker – eller hur man nu ska benämna forskare inom geometri – brottades med en paradox. Den...

Reader Comments (3)

Har inte funderat på tillämpningar inom nek men rent allmänt tycker jag det är högintressant. Och eftersom det i grunden handlar om mekanismerna för att fatta beslut borde det väl vara relevant även för ekonomer.

Motsvarande forskning finns inom politisk psykologi. Ett populärvetenskapligt boktips är "The Political Brain" av Drew Westen. Ledtråd; de evolutionärt äldre delarna av hjärnan, där vi "känner" mer än "tänker", är viktiga. Amygdala var ordet.
23 maj | Unregistered CommenterPoP
Intressant artikel apropå neurologi:

http://io9.com/392583/the-trust-me-drug-that-makes-you-take-social-risks

Vad är de nationalekonomiska konsekvenserna av att folk plötsligt litar på varandra? ;-)
23 maj | Unregistered CommenterJocke
Ännu ett oxytocin-preparat, kul! Tidigare produkter kunde inte riktigt skilja på "trust" och "trustworthiness"

http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2005/12/13/tillit-p-tub-nix-men-som-kroppsspray.html
23 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.