Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rapport från utbildningsfabriken | Main | Koloniala klyschor och kvinnliga backpackers »
tisdag
dec132005

Tillit på tub? Nix, men som kroppsspray.

Anser du att människor i allmänhet går att lita på? Eller lutar du mer åt att man aldrig kan vara nog försiktig när man har med andra människor att göra? Lutar du mer åt det förra påståendet uppvisar du vad samhällsvetare kallar allmän tillit (generalized trust). Det är ganska populärt att forska kring tillit: varför vissa (exempelvis skandinaver) är mer tillitsfulla än ändra, eller om ekonomin mår bra av att folk litar på varandra (det gör den).

Nu har emellertid naturvetarna klampat in på området. "Oxytocin increases trust in humans" hette det i Nature i somras. Alldeles nyss kom den här artikeln i Hormones and behavior. Notera att det inte bara handlar om hur folk svarar på den allmänna tillitsfrågan ovan, utan om beteende med experiment med riktiga pengar. De som fått neuropeptiden via nässpray (!) var signifikant mer tillitsfulla än kontrollgruppen.

250px-Oxytocin.jpgSå här ser neuropeptiden ut enligt wikipedia. Det säger mig inte så mycket, men lite färg piggar ju alltid upp.

 I den senare artikeln får vi veta en smula om den biologiska grunden för reciprocitet:

"[...]oxytocin levels are higher in subjects who receive a monetary transfer that reflects an intention of trust relative to an unintentional monetary transfer of the same amount."

Såpass! Detta ger mig ju tillfälle att veva den gamla käpphästen om den olyckliga klyftan mellan samhällsvetenskaper och naturvetenskaper. Men det får bli en annan gång, ty när jag tänkt ut den fyndiga rubriken "Tillit på tub" till detta inlägg, googlar jag vidare - och hittar följande:

CampaignA125x125.gif

Verkligheten överträffar ofta dikten. Produkten, som är en "odorless body spray", ska köpas bl a av singlar, med argumentet "It's easy to meet new people when you have the power of Trust."  samt av försäljare eftersom "When people trust you, they want to buy from you".

Detta är helt uppåt väggarna: Om man är den enda som uppvisar tillit (på krogen eller arbetsplatsen) löper man ju risken att ständigt bli utnyttjad och blåst. Fast det senare försäljningsargumentet tycks ju bygga på att man ska använda sprayen på sina kunder snarare än på sig själv.

Nåväl, om det hela verkligen funkar, är det väl dags att ändra inställning till kemisk krigföring och ge bombhögern nytt innehåll i sina smarta bomber.

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Ring Rothstein - här finns det tvärvetenskap att gräva i!
14 dec | Unregistered CommenterOla Svedin
It's obviously not "trust" they are marketing but rather "trustworthiness". This is a distinction that seems beyond the grasp not only of marketers but of most social scientists (at least political scientists and sociologists) .
14 dec | Unregistered Commenterdr
Korrekt. Därför är marknadsföringen vilseledande, alldeles oavsett om ämnet kan tas upp via en kroppsspray. Själv tror jag med på Liquid Trust Soda, åtminstone om den smakar som Tango Orange.
14 dec | Unregistered Commenterbergh
You know when you've been tangoed: http://allowe.cillix.nl/Humor/video/OJdiving.mpeg
14 dec | Unregistered Commenterdr

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.