Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Birger Schlaug om behovet av tillväxt | Main | Om JobbMalmö och korruptionsrisker i den kommunala arbetsmarknadspolitiken »
tisdag
maj072013

Veckan som gick

Skiftesföreläsning på Malmö högskola om korruption. Trevlig diskussion med Sydsvenskans Jens Mikkelsen.

Här finns videolänk till hela grejen.

Ekonomiklubben på Axess TV finns numera – äntligen – fritt tillgänglig på youtube. Här är avsnitt fem, i vilket vi diskuterar Korruption, Kina och Bitcoin. Här är avsnitt fyra, i vilket jag avslöjar mitt favoritord inom nationalekonomi (strukturomavndling).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.