Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Krönika om pensionsprognosen - och ett konstruktivt förslag | Main | Dani Rodrik on the promise and peril of social-science models. - Project Syndicate »
torsdag
mar132014

Entreprenöriell optimism?

Jag blir långsamt mer nyfiken på forskning om entreprenörskap. Här verkar vara ett intressant resultat:

Existing empirical evidence suggest that entrepreneurs are optimists, [...] We first show that entrepreneurs have more favorable beliefs about nationwide conditions. We then show that these entrepreneurs’ beliefs are relatively good predictors of the future. We conclude from these two findings that entrepreneurs are less biased towards optimism than non-entrepreneurs are biased towards pessimism

 

Källa: Ola Bengtsson och Daniel Ekeblom: The Bright but Right View? New Evidence on Entrepreneurial Optimism (wp)

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Tips på böcker ang. ditt nyväckta intresse för entreprenörskap:

Unjust Deserts av Gar Alperovitz och Lew Daly, hyllad av bland annat Kenneth Arrow.

Entrepreneurial State av Mariana Mazuccato, hyllad av Martin Wolf m.fl.

Governing the firm av Gregory Dow, hyllad av bland annat Samuel Bowles.
15 mar | Unregistered CommenterEva
Tack Eva!
17 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.