Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Entreprenöriell optimism? | Main | Tillväxt och ojämlikhet med och utan regionala dummyvariabler »
torsdag
mar132014

Dani Rodrik on the promise and peril of social-science models. - Project Syndicate

Dani rodrik:

unfortunately, economists and other social scientists get virtually no training in how to choose among alternative models.

Read more at http://www.project-syndicate.org/commentary/dani-rodrik-on-the-promise-and-peril-of-social-science-models#o6bxUXqDq3j1E7Yo.99

 

Skickat från mobilen / Sent on the run

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Ja jag gillar rodrik. Han är också en sån som verkligen tycker illa om libertarianismen och sågar alla små ayn randares peter schiff :)
17 mar | Unregistered Commenterrickard

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.