Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nya Zealand - föredöme eller skräckexempel? | Main | Kan läkare inte forska? »
torsdag
nov172005

Finansinspektionen, kontanter och sexhandel

Finansinspektionen vill avskaffa stora sedlar, berättar bl a Aftonbladet. Det skulle bli svårare för tjuvar att rymma med stora belopp. Förslaget kanske låter stolligt, men jag är inte så säker.

Svarta marknader opererar nästan helt med kontanter. Den som vill smussla undan pengar från skattemyndigheten, vill mycket hellre ha kontanter än ett VISA-kort. Effekten på sex- och droghandel skulle förmodligen vara ganska stor. Frågan är vad som mest effektivt motverkar prostitution, den nya torsklagen eller finansinspektionens förslag om att avskaffa papperssedlarna?

 Å andra siden: Om svenska sedlar avskaffas, lär den undre världen förmodligen övergå till dollar eller möjligen euro.

Relaterad länk: Axess temanummer om svarta marknader.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.