Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Det finns för många samhällsvetenskaper | Main | Nya Zealand - föredöme eller skräckexempel? »
fredag
nov182005

Den nya konservatismen.

Jonas Morian har läst tidningen nu, och - tämligen otippat får man väl säga - hittat en superpärla: Signaturen Idde som ironiserar över Neo. Tyvärr inte på nätet. Citera mer, Jonas! Och ta reda på vem Idde är så att vederbörande kan höjas till rättmätiga skyar.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det finns en Ida Thulin i Nu:s redaktion. "Idde" låter väl som en tänkbar pseudonym för Ida...

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.