Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Vem är mest trovärdig i globilseringsdebatten? | Main
lördag
nov052005

Svensk sysselsättning lika låg som 1993

365946-204293-thumbnail.jpg
Diagram

Detta diagram visar antalet arbetade timmar för en vuxen svensk i genomsnitt sedan 1997 1987, och borde varit illustration till denna artikel i sydsvenskan. Se vidare den gamla bloggen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Du menar sedan 1987.
2 feb | Unregistered CommenterMattias
Ja det gör jag. Fantastiskt hur snabbt fel upptäcks på nätet :-)
2 feb | Unregistered Commenterbergh
Är det inte kurvan avseende alla vuxna som du uttalar dig om? I så fall verkar 1993 vara helt korrekt.
2 feb | Unregistered CommenterGünther

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.