Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vem är mest trovärdig i globilseringsdebatten? | Main
lördag
nov052005

Svensk sysselsättning lika låg som 1993

365946-204293-thumbnail.jpg
Diagram

Detta diagram visar antalet arbetade timmar för en vuxen svensk i genomsnitt sedan 1997 1987, och borde varit illustration till denna artikel i sydsvenskan. Se vidare den gamla bloggen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Du menar sedan 1987.
2 feb | Unregistered CommenterMattias
Ja det gör jag. Fantastiskt hur snabbt fel upptäcks på nätet :-)
2 feb | Unregistered Commenterbergh
Är det inte kurvan avseende alla vuxna som du uttalar dig om? I så fall verkar 1993 vara helt korrekt.
2 feb | Unregistered CommenterGünther

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.