Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Koloniala klyschor och kvinnliga backpackers | Main | Det ineffektiva kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande »
tisdag
dec132005

Så var folkpartiet igång igen.

Då var han i gång igen: Rojas om invandrares brottslighet på DN-debatt.  Se Dennis för kommentarer och länkar. Och det är ju inte första gången direkt - så här skrev Friktion i våras när fp diskuterade automatiska utvisningar för invandrare som begått brott.

Då ligger bollen hos oppositionen inom folkpartiet: Erik U och Birgitta.  Finns det fler?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Ullenhag behöver mediacoach...

Han syns alldeles för lite.
14 dec | Unregistered CommenterOla Svedin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.