Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Koloniala klyschor och kvinnliga backpackers | Main | Det ineffektiva kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande »
tisdag
dec132005

Så var folkpartiet igång igen.

Då var han i gång igen: Rojas om invandrares brottslighet på DN-debatt.  Se Dennis för kommentarer och länkar. Och det är ju inte första gången direkt - så här skrev Friktion i våras när fp diskuterade automatiska utvisningar för invandrare som begått brott.

Då ligger bollen hos oppositionen inom folkpartiet: Erik U och Birgitta.  Finns det fler?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Ullenhag behöver mediacoach...

Han syns alldeles för lite.
14 dec | Unregistered CommenterOla Svedin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.