Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sök jobb | Main | Om utlokaliseringen av forskningen i Sverige... »
tisdag
dec062005

TV-tips, feminism och älsklingsljud

TV-tips: Dokument inifrån om hur generaldirektörer, domare mm utnämns. Inget öppet förfarande direkt.
SVT24 Tisdag 6 dec 2005 kl 19.00
SVT2 Torsdag 8 dec 2005 kl 16.20
SVT2 Lördag 10 dec 2005 kl 11.55

Även på nätet.

Vidare: Isobel skriver klokt om feminism. Även Liza Marklund bör läsas. Hanna Wiberg skriver i Liberal debatt att feminismen med nödvändighet är vänster, vilket jag inte alls håller med om. Bra diskussion hos Lousiep.

Och slutligen: Jonas älsklingsljud är startljudet på en mac.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.