Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Sök jobb | Main | Om utlokaliseringen av forskningen i Sverige... »
tisdag
dec062005

TV-tips, feminism och älsklingsljud

TV-tips: Dokument inifrån om hur generaldirektörer, domare mm utnämns. Inget öppet förfarande direkt.
SVT24 Tisdag 6 dec 2005 kl 19.00
SVT2 Torsdag 8 dec 2005 kl 16.20
SVT2 Lördag 10 dec 2005 kl 11.55

Även på nätet.

Vidare: Isobel skriver klokt om feminism. Även Liza Marklund bör läsas. Hanna Wiberg skriver i Liberal debatt att feminismen med nödvändighet är vänster, vilket jag inte alls håller med om. Bra diskussion hos Lousiep.

Och slutligen: Jonas älsklingsljud är startljudet på en mac.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.