Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« TV-tips, feminism och älsklingsljud | Main | Social turism? Välfärdsstaten stod pall - men inte arbetsmarknaden »
måndag
dec052005

Om utlokaliseringen av forskningen i Sverige...

Såg för någon vecka sedan på en anslagstavla att nationalekonomiska i Uppsala söker en forskarassistent. Tittade närmare på anslaget och såg att den var förlagd till Gävle.

Fick mail nyss. "Eftersom vi har fått alldeles för få sökande har ansökningstiden utökats med två veckor från och med idag". Föga förvånande.

Vad är det då för del av Uppsala universitet som tydligen finns i Gävle? Jo, Institute of Housing and Urban Research. Ironi, någon?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.