Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sydsvenskan skriver mer om sänkta krav i högre utbildning | Main | Sök jobb »
torsdag
dec082005

Pigdebatten - igen

Jag avskyr att tjata om detta, men sålänge folk tror att sänkt skatt när en vanlig privatperson vill betala en annan vanlig privatperson för att utföra en vanlig syssla, med nödvändighet är en dyr och kostsam "subvention" som kommer att få betalas av de fattiga, kommer vi aldrig att få vettiga villkor för tjänstesektorn och vi går sannolikt miste om ett antal vita arbetstillfällen.

Senast är det Veronica Palm som missuppfattat, vilket Jonas snappade upp. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

tjata... hm.
8 dec | Unregistered Commenterdr
Nej, alla pengar är inte statens. Frågan är dock vad man ska använda för begrepp för snedbeskattningen. Icke-skattebeläggandet är ju exv inte ett argument som skulle användas i en debatt om avdrag för fackavgift, eller om momsen på godis skulle höjas för att täcka intäktsbortfallet vid momsbefrielse av frukt.
För omväxlings skull tycker jag att Veronica Palm har rätt. Om man behåller dagens skattesystem och inför en subvention för hushållsnära tjänster, får detta exakt samma effekt som en skattelättnad.

Eller är det "dyr och kostsam" du hänger upp dig på? Eller att den "betalas av de fattiga"?
8 dec | Unregistered CommenterMartin
Fast Veronica Palm vill ju INTE ha en subvention. Sa aven om du kanske haller med fru Palm, sa haller inte hon med dig.

Antag att en genomsnittlig anstalld i offentlig basverksamhet kostar runt 300' per ar (ratt konservativ gissning antar jag). I sa fall sa bor enligt hennes siffror runt 45% av ALLA hushall i sverige ha vit stadhjalp. Det har jag mycket svart att tro.

Oavsett, Veronica missar en stor poang: man kan beskatta ngt annat, ngt mindre elastiskt, istallet.

8 dec | Unregistered CommenterPontus
Jojo, jag menade endast att hon har rätt i sitt ordval. Mer uppmärksamhet än så ägnade jag inte hennes lilla inlägg i debatten. Som du så riktigt påpekar är hennes små beräkningar helt uppåt väggarna. Men vem hade väntat sig något annat?

Skattesystemet bör dock inte endast utformas så att snedvridningar minimeras. Rättvisa är också trevligt.
8 dec | Unregistered CommenterMartin
Jag haller med.

Men om man eventuellt skulle beskatta nagon annan, mindre elastisk, "lyxvara", sa kan man ju fraga sig om mojliggorandet av hushallsnara tjanster for de mindre valbestallda minskar rattvisan i samhallet
8 dec | Unregistered CommenterPontus
Det jag "hänger upp" mig på är att det talas om att subventionera trots att nettot är en ganska rejäl beskattning. En subventionerad anställning är exempelvis en person anställd på lönebidrag, där arbetsgivaren bara betalar en mindre del av lönen, och resten fylls på med skattemedel.
9 dec | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.