Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Peter Wolodarski och Nils Lundgren på Ohlin-institutet | Main | Pigdebatten - igen »
fredag
dec092005

Sydsvenskan skriver mer om sänkta krav i högre utbildning

 Sydsvenskan fortsätter sin insiktafulla artikelserie om sänkt kvalitet och sänkta krav i den högre utbildningen:

 

Lärarna sitter i en kniptång. Man kan inte minska antalet studenter eller låta bli att godkänna dem, då får man ännu mindre pengar. Man måste ha samma genomströmning som tidigare, säger Ann Fritzell, chefutredare på Sveriges universitetslärarförbund.
Motvikten består i lärarnas eget engagemang och ansvar. Deras obetalda insatser har dämpat effekterna av statsmakternas besparingar.

 

Min förra fundering med anledning av sydsvenskans artiklar har jag råkat ta bort. Men nu finns det inte så mycket att tillägga till den läsvärda artikelserien av Eskil Fagerström och Pia Rehnquist.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.