Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Det ineffektiva kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande | Main | Sydsvenskan skriver mer om sänkta krav i högre utbildning »
fredag
dec092005

Peter Wolodarski och Nils Lundgren på Ohlin-institutet

Var nyss på Bertil Ohlin-institutets lunchseminarium med Peter Wolodarski och Nils Lundgren. Det mest intressants som kan noteras, är att junilistan inte vågar driva ens en mycket successiv övergång till marknadshyror:

Wolodarski pläderade för den smidiga lösningen att när ett kontrakt blir ledigt (exempelvis för att någon dör), ska avtalsfrihet råda för hyresvärden. Lundgrens åsikt var att frågan skulle avgöras i Sverige, inte av EG-domstolen. Där stack han verkligen ut hakan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.