Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Det ineffektiva kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande | Main | Sydsvenskan skriver mer om sänkta krav i högre utbildning »
fredag
dec092005

Peter Wolodarski och Nils Lundgren på Ohlin-institutet

Var nyss på Bertil Ohlin-institutets lunchseminarium med Peter Wolodarski och Nils Lundgren. Det mest intressants som kan noteras, är att junilistan inte vågar driva ens en mycket successiv övergång till marknadshyror:

Wolodarski pläderade för den smidiga lösningen att när ett kontrakt blir ledigt (exempelvis för att någon dör), ska avtalsfrihet råda för hyresvärden. Lundgrens åsikt var att frågan skulle avgöras i Sverige, inte av EG-domstolen. Där stack han verkligen ut hakan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.