Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om vägavgifter och civilisationens oundvikliga kostnader | Main | Den bisarra intelligent design-debatten »
onsdag
jan042006

Socialbidrag för arbetssökande ska endast gälla nordbor?

Regeringen har utrett om EU-medborgare som söker jobb i Sverige ska kunna få socialbidrag. Bara om de kommer från Norden, blev svaret. Och de som kommer från Norden, behöver inte ens vara EU-medborgare. Läs mer om detta hos Dennis.

De nordiska gemenskapsbanden tycks vara betydligt starkare än EU-medlemskapets formella institutioner.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

freelance writer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.