Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Seminarium om Sverigedemokraternas framgångar | Main | Blundell i Uppsala »
tisdag
okt172006

Borg på nationalekonomiska föreningen

Idag kommenterades Borgs budget på Nationalekonomiska föreningen, av Nils Lundgren och Mats Persson. Det var inga hårda kritiska ord.

Nils Lundgrens synpunkter - som jag tolkar dem:

  • Budgeten ökar sannolikt både utbudet och efterfrågan på arbete - men hur är det med matchningen på arbetsmarknaden?  Rehabilitering har fått dåligt rykte för att det funkat dåligt på 90-talet - men man borde satsa mer på detta.
  • Varför vågar inte politiker räkna med dynamiska effekter längre? Det kan vara rent skadligt att krona för krona finansiera reformer som syftar till ökad sysselsättning. Detta sätt att räkna tyder på att man förutsätter att politiken inte ska fungera!
  • Det är klokt att arbeta med differentierade skattesatser: Ganska få bygger en platt TV i garaget för att den blivit dyr på grund av höga skatter. Men garaget i sig kan mindre händiga få för sig att smälla upp på egen hand. Ett ramsey-resonemang alltså.
  • Bra att rensa upp i den svenska statsförvaltningen. Regeringen borde vara lika hård i att motverka eu-byråkrati!
  • Försvaret kostar alltjämt 40 Gkr - ändå har vi idag i praktiken inget försvar alls av svenskt territorium och stora problem att få fram några hundra mannar till internationella operationer. Här borde finnas enorma besparingsmöjligheter! (ett resonemang som brukar framföras mycket skojigare av professor Ståhl.)

 

Mats Perssons kommentarer:

  • Fastighetsskatten - hur angeläget är det att avskaffa den egentligen? [Borgs svar var att en stabil skattebas också måste vara legitim, annars är den inte stabil]
  • Sjukpenningenförsäkringen: Ska frånvaro betalas av arbetsgivaren eller av skatte medel? Synd att medfinansieringen (arbetsgivarnas 15% av långa sjukfall) avskaffas utan utvärdering.
  • Public Service: varför betalar inte regeringsmedlemmar sin avgift? Det finns ju positiva externa effekter av denna verksamhet!
  • Muséer: Synd att avskaffa avgiftsfriheten, ty när kidsen söker skydd för regn går de inte in om det kostar 70 pix. Och det finns ju tydliga positiva externa effekter av dessa också. [Borg ifrågasatte de positiva externa effekterna, men menade att public service behövs för att driva en metadiskussion om demokratin, som inte skulle tillhandahållas av marknaden]

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.