Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur användbar är neoklassisk teori inom nationalekonomin? | Main | Mer spinn - och en hemlighet - om välfärdsstater och ekonomisk frihet »
måndag
okt232006

Calmfors hos Lejonen

Lars Calmfors har i en SIEPS-rapport utrett hur EU:s stabilitetspakt funkar, sedan Frankrike och Tyskland bröt mot den genom att ha för stora underskott. Den funkar inte så bra längre: Trovärdigheten har tagit stryk. (Nähä!?)

Lång rapport här, kortare sammanfattning av debatten här. Calmfors föreslår att finanspolitiken i framtiden styrs upp av ett ekonomiskt expertråd, och idag ska han förklara för statsvetarna i Uppsala varför detta behövs och varför en sådan lösning inte behöver vara odemokratisk.

Det brukar bli roligt när ekonomer klampar in på statsvetarnas revir (idémässigt och geografiskt).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Att Calmfors förespråkar mer normpolitik är inte särskilt förvånande - det har han gjort i 20 år. Men tanken att ekonomer skulle vara opolitiska experter förtjänar alltid att diskuteras.
26 okt | Unregistered CommenterMagnus
"Men tanken att ekonomer skulle vara opolitiska experter förtjänar alltid att diskuteras."

Det gör det. Men det är väl inte nödvändigtvis en premiss i det här sammanhanget att ekonomer är opolitiska experter.

Angående den andra punkten, om expertråd på andra områden, så skulle man väl i princip kunna säga att det redan finns. Dels genom olika myndigheter och statliga forskningsinstitut, dels genom alla utredningar och remissförfarandet och dels genom diverse råd som bistår på olika områden (t.ex. ICES, havsforskningsrådet som bland annat har synpunkter på torskkvoter).
26 okt | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.