Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Politisk förändring i Sverige - så funkar det. | Main | Diskussion om stora välfärdsstater och ekonomisk frihet på MR »
tisdag
okt032006

Bloggenkät om ideologi, bloggregering, fotboll

Nils har skickat mig en intressant radda personliga frågor om ideologi och politik. Min vana trogen svarar jag i hans kommentarfält.

Jag är med på ett hörn i den bloggskuggregering som startats i syfte att granska och kommentera den borgerliga regeringen ur liberalt perspektiv. Egentligen inte något jag har tid med, men jag tycker i princip att det är en mycket bra idé. Plus att jag fick bli välfärdsminister... ;-)

Slutligen vill jag uppmärksamma fotbollsintresserade läsare på den nya fotbollsbloggen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.