Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Politisk förändring i Sverige - så funkar det. | Main | Diskussion om stora välfärdsstater och ekonomisk frihet på MR »
tisdag
okt032006

Bloggenkät om ideologi, bloggregering, fotboll

Nils har skickat mig en intressant radda personliga frågor om ideologi och politik. Min vana trogen svarar jag i hans kommentarfält.

Jag är med på ett hörn i den bloggskuggregering som startats i syfte att granska och kommentera den borgerliga regeringen ur liberalt perspektiv. Egentligen inte något jag har tid med, men jag tycker i princip att det är en mycket bra idé. Plus att jag fick bli välfärdsminister... ;-)

Slutligen vill jag uppmärksamma fotbollsintresserade läsare på den nya fotbollsbloggen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.