Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Borgerlig strukturomvandling | Main | S startade angreppen på arbetsrätten? »
tisdag
okt312006

Arenavänsterns seminarier imponerar

Ingen kan påstå att Sveriges intellektuella vänster (nä, jag tänker inte på Ordfront) saknar självkritik eller väjer för svåra frågor:

Nästa vecka ordnar de gedigna Arenamänniskorna ett seminarium, om välfärdstat, invandring och medborgarskap. Personligen tror jag en hyfsat stor välfärdsstat går att kombinera med öppna gränser, men det kräver en del förändringar som delar inom vänstern nog helst vill slippa.

Och snart kanske Isobel rapporterar från dagens seminarium om varför vänstern är rädd för horor. (<- jo, de formulerar sig så. självkritik var ordet.)

(För skojs skulle jämförde jag Arenas kalendarium med Timbros. Ett tidstecken så gott som något. Och då syftar jag inte bara på att alla Timbros evenemang redan inträffat. Kritisk självrannsakan ger helt enkelt lite intressantare seminarier.)

i? Andra bloggar om: , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.