Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Arenavänsterns seminarier imponerar | Main | LNB-krönika om ekonomipriset till Phelps »
måndag
okt302006

S startade angreppen på arbetsrätten?

En av mina favorithypoteser just nu, är att regeringen Bildt (1991-94) kunde genomföra snabba, handlingskraftiga liberaliseringar tack vare ett gediget förarbete i utredningar tillsatta av tidigare socialdemokratiska regeringar.

Det är inget snack om att denna tes stämmer när det gäller de flesta sektorsavregleringar (tåg, flyg, taxi, el mm). Mer förvånande är att den även tycks stämma när det gäller arbetsrätten, i varje fall om man får tro Kurt Jonesjö, som skriver så här:

I februari 1991 presenterade ensamutredaren och förre förbundsordföranden Lars Erik Nicklasson utredningen Spelreglerna på arbetsmarknaden (SOU 1991:13). Utredningen innehåller flera viktiga inskränkningar i fackföreningarnas förhandlings- och konflikträtt.

Alla Nicklassons förslag återfinns mer eller mindre tydligt i direktiven (Dir 1990:26). Den var ett rent beställningsarbete från den socialdemokratiska regeringen.

Utredningen har remissbehandlats. De fackliga organisationerna var överlag starkt kritiska. SAF var mer positiv.

Utredningen innebär att den socialdemokratiska regeringen har erbjudit den borgerliga regeringen ett dukat bord när det gäller att beröva de anställda viktiga fackliga rättigheter.

Sedan blev det förvisso inte mycket mer än två undantag från turordningsreglerna, som i sin tur snabbt avskaffades igen.

Det är också fullt begripligt att båda blocken inför sina egna talar tyst om att regeringen Bildt faktiskt kom till ett dukat bord: inte ekonomiskt, men väl när det gäller liberaliserande ekonomiska reformer. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Coolt.
31 okt | Unregistered Commentergummo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.