Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Det alternativa Årets Lobbyist-Priset instiftas härmed | Main | Ekonomer i debatten - en teori om tystnaden »
fredag
nov172006

Två talande citat från svenska journalister

Via Dennis: Så här skriver TT om Milton Friedman:

Han blev en symbol för en ekonomisk politik som förespråkar fri företagsamhet till varje pris [...]

Formuleringen bygger på premissen att fri företagsamhet är något kostsamt, något som har ett pris. Det underliggande resonemanget förefaller vara: "så länge priset är lågt kan man väl fördra lite fri företagsamhet, men Friedman var så extrem att han han förespråkade fri företagsamhet till varje pris."

 

Det är ingen bra beskrivning av Friedmans syn på företagande. Hur kunde man formulerat sig? Ja, kanske

Friedman är känd bland annat för att han förespråkade en ekonomisk politik som lade stor vikt vid fri företagsamhet.

 Det påminner inte så lite om följande godbit, som Gudmundson hittade nyligen i Journalisten:

Trots att de nya gratistidningarna bara ges ut av kommersiella skäl gör de nytta, anser medieforskaren Ingela Wadbring vid Göteborgs universitet.

"Trots att"? "bara"?

Jag tror inte Ingela Wadbring formulerade sig på detta vis. Texten är skriven av Håkan Lindqvist, journalist på Journalisten. Ära den som äras bör.

 

Andra bloggar om: , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

"Till varje pris" är en något överdriven formulering men faktum är att Friedman betonade fri marknad och fri företagsamhet även när dessa krockar med annat som vi finner värdefullt (social jämlikhet, rättvisa osv), något som han var fullt medveten om. Formuleringen tar fasta just på hur högt Friedman prioriterade företagsamheten.

I meningen som du citerar referar "företagsamhet till varje pris" till "ekonomisk politik" och då antar jag att författaren syftar på den praktiska tillämpningen av Friedmans teorier. Det är väl uppenbart att denna tillämpning ibland inneburit att det givits avkall på andra värden?

I det andra citatet finner jag inget konstigheter i ordet "bara". Skulle du hävda att Metro och City ges ut av några andra skäl än lönsamhet, och i så fall vilka? "Trots att" antyder givetvis en värdering, som borde ha backats upp av argument. Jag tror att författaren i detta fall förutsätter att de flesta i läsekretsen delar hans åsikt om att strävan efter lönsamhet inte alltid går hand i hand med kvalitet (en uppfattning som jag personligen delar till fullo).
18 nov | Unregistered CommenterJoachim
Man bör i sammanhanget ha klart för sig att Friedman ansåg att det var oproblematiskt att ta sig an Chile, trots att Pinochet-regimen otvivelaktig var auktoritär och knappast frihetsälskande. Den enda rimliga tolkningen här är att Friedman ansåg att fri företagssamhet är såpass central att den aktivt bör främjas även i de fall där den kommer att kombineras med politiskt förtryck, tortyr av dissidenter och försvinnanden av politiskt obekväma. Jag tycker inte att det är överdrivet att här tala om fri företagsamhet till varje pris.
Hm. Dan och Joachim, ni lägger till en del bakgrundskunskap för att citatet ska kunna tolkas snällare. Men texten nämner alltså inte avvägningen mellan fri marknad och social jämlikhet, ej heller Pinochet.

Min gissning är att det inte var något av detta som åsyftades. (Det var i så fall otydligt, eftersom ni gör två (väldigt) olika tolkningar.)

Jag tror att det var en standardformulering som helt oavsiktligt kom att avslöja hur skribenten själv ser på fri företagsamhet. Men kring detta kan vi bara spekulera.

19 nov | Unregistered Commenterbergh
Joachim, jag tycker citatet kan kritiseras på två plan.

För det första, antag att det metro *bara* drivs av lönsamhets skäl. För att kunna vara lönsam måste den göra nytta för läsare och annonsörer. Att göra nytta för sina kunder är själva förutsättningen för en kommersiell produkt.

För det andra, självklart har samtliga inblandade i metro och city inte bara maximal lönsamhet för ögonen. De tycker till exempel förmodligen att det är kul att jobba med människor och är sannolikt tidningsintresserade.
19 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.