Senaste poster
Populära
Google Scholar
« karta över USAs offentliga ekonomi | Main | Lyckoforskning, svensk folkeparti samt NEO-Elit-Söderqvist-köret. »
torsdag
mar162006

delta i skönhetsstudie

Min kollega Niclas forskar om skönhet och vill att många gör denna studie, där man bland annat ska gissa ålder och politisk färg på personer som visas på bild.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.