Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Intressanta resultat i Företagarnas myndighetsranking | Main | karta över USAs offentliga ekonomi »
söndag
mar192006

alla (löntagare) ska med?

Nu har de nya moderaterna ( i stockholms län) blivit så lika socialdemokraterna att de använder samma slogan och valaffisch: "Alla ska med". Ett tecken på att vinden har vänt, anar Nils hos Erlanderbrigaderna.

Detta kan vara ett smart drag. Valslogans är ändå så tama och självklara, och om fler partier använder samma slogan, måste debatten röra medel och verklighetsbeskrivningar, snarare än löst formulerade målsättningar.

Socialdemokraternas slogan att "alla ska med" är onekligen lite vågad, eftersom det finns ganska många i Sverige som inte är tryggt inlasade i tillsvidareanställningar. Och detta är såklart moderaternas poäng.

Parallellt med moderaternas kampanj, pågår en LO-kampanj med budskapet att löntagarnas trygghet och löner ska värnas med kollektivavtal. Men en arbetsmarknad som bara gynnar löntagarna, är inte en arbetsmarknad där alla kommer med - och det vet både LO och socialdemokraterna mycket väl (se DN-debatt av Edling & Nygren.)

Vem vet, snart kanske vi får en debatt om insiders och outsiders på den svenska arbetsmarknaden, där även regeringen deltar.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.