Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Borg-feminismen sprider sig (?) | Main | alla (löntagare) ska med? »
tisdag
mar212006

Intressanta resultat i Företagarnas myndighetsranking

För en tid sedan släpptes Företagarnas myndighetsranking 2005. Företagare har betygsatt service och bemötande på en femgradig skala, och resultatet säger en del om vad som fungerar bra och mindre bra i Sverige.

Skatteverket har en för företagen ganska otacksam uppgift - medan motsatsen rimligen borde gälla för Arbetsförmedlingen. Ändå hamnar Skattemyndigheten i topp, och Arbetsförmedlingen näst sist.

Myndighetsranking    2005     2004
Skattemyndigheten     3,26     3,42
Länsstyrelsen                 3,08     3,14
Kommunen                     3,02     3,04
SCB                                     2,70     2,75
Arbetsförmedlingen     2,69     2,86
Försäkringskassan     2,64     2,72

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Förutom att bedömningen är något sämre än förra året, är det svårt att tycka att nuffrorna är direkt alarmerande. Alla får ju över 2,5, vilket torde vara skamgränsen för "godkänt".
21 mar | Unregistered Commentergummo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.