Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Downs kategorisering av akademiker | Main | Intressanta resultat i Företagarnas myndighetsranking »
tisdag
mar212006

Borg-feminismen sprider sig (?)

Nu har även Sofia kommenterat Anders Borgs nyfunna feminism, och såvitt jag kan förstå är hon positiv. Men  varför händer det så ofta när liberaler skriver om feminism att de känner ett behov av att lägga in brasklappar som denna:

 Därför är det orimligt att tänka sig att utfallet av [mäns och kvinnors] egna val kommer att bli exakt 50-50, eller att det ens skulle vara önskvärt. Denna definition av jämställdhet bygger på den felaktiga föreställningen att alla ska vara lika för att vara jämlika. För inte ska väl män bli som kvinnor och kvinnor bli som män? Eller könlösa, politiskt korrekta varelser? Tänk vad trist det vore.

Det går säkert att hitta enskilda stollar som förespråkar "könlösa, politiskt korrekta varelser" eller något liknande. Men sådana kan nog svenskans läsare avfärda på egen hand. Då hade Sofia fått plats att utveckla sitt resonemang om att bl a höga skatter

...leder just till att kvinnor arbetar mindre på marknaden än vad de torde önska.

Nyckelordet är torde, om någon missade det. Så skulle Popova aldrig formulerat sig.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Självfallet skulle det krävas tyranniska ingrepp i människors privata liv för att åstadkomma någon slags 50-50-fördelning, men när den är så pass snedvriden som idag förtjänar det ändå att uppmärksammas. Jag anser själv att det finns problematiska inslag i könsrollerna, och att Sofia är naiv när hon tar människors preferenser för givna. En vettig definition av "frihet" måste även till viss del se till hur preferenserna formades (om de t.ex. är resultatet av implantat i hjärnan eller, mindre radikalt, social indoktrinering). Frågan är hur man kan kritisera "ovettiga" preferenser? Kan staten spela en roll? Här börjar den intressanta diskussionen.
21 mar | Unregistered CommenterJoachim
Joachim, jag håller med. Men vi tolkar nog texten olika, jag tycker formuleringen om att kvinnor beter sig annorlunda än vad de "torde önska" tyder just på att preferenserna *inte* tas för givna.
21 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.