Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Anders Borg påminner om Bengt Westerberg (menat som komplimang) | Main | Myten om de svenska progressiva skatterna »
onsdag
maj032006

Läsvärt av Tore Ellingsen i Ekonomisk Debatt

Ekonomisk Debatt har verkligen blivit en riktigt intressant tidskrift. Bäst hittills i senaste numret är en kort och briljant text av Tore Ellingsen, som skriver att han aldrig dragits åt partipolitiken. Det märks, han skriver verkligen som en politisk oskuld.

Ellingsen tar upp tre exempel på att politikerna inte vill lyssna på sakkunskapen, och tar tar mig friheten att citera friskt, eftersom jag inte kunde sagt det bättre själv:

Om flyktingars arbetslöshet, skriver han så här: 

Som arbetslös kan man i vissa fall långsamt förvärva de kunskaper som arbetsmarknaden kräver, men denna utbildning kan bara i undantagsfall mäta sig med den introduktionskurs till det svenska samhället som ett vanligt jobb innebär.

Ellingsen föreslog att sänkt arbetsgivaravgift för flyktingar borde övervägas för att ge dem en chans på arbetsmarknaden. "Det märkligaste var att ingen verkade ta förslaget på allvar" skriver han förvånat.

Om ESO:s nedläggning skriver han

Jag har svårt att tolka beslutet på annat sätt än att socialdemokraterna, med miljöpartiets goda minne, gjorde sig av med en grupp plågsamma sanningssägare - vars rapporter avslöjade allt från socialförsäkringarnas effeklter till det samhällsekonomiska slöseriet i väg- och järnvägssatsningarna 

Han är också mycket förbryllad över arvsskattens minst sagt plötsliga avskaffande:

Än så länge har jag inte talat med någon socialdemokrat som helhjärtat försvarar borttagandet av arvsskatten. De flesta tycks, liksom nästan alla nationalekonomer, mena att det vore bättre att ta bort förmögenhetsskatten - som är ett mycket större hinder för investeringar [...]

Här menar Ellingsen att avkaffandet var en gåva till Svenskt Näringsliv, som sedan får sig följande släng av sleven:

Med vilken trovärdighet kan arbetsgivarorganisationen Svemnskt Näringsliv uppmana arbetstagarna att visa flexibilitet inför de omstruktureringar som kommer i globaliseringens kölvatten när arbetsgivarna är mest intresserade av att behålla makt och förmögenhet inom familjen?

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.