Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur motverkar man stendammslungor i Kina? | Main | Anders Borg påminner om Bengt Westerberg (menat som komplimang) »
fredag
maj052006

Jobbgaranti - vad är poängen?

Har nyss gått igenom den borgerliga alliansens ekonomiska motion, (finns på deras hemsida). Där finns en del vettigt. Men jag är en smula skeptisk till förslaget om jobbgaranti.

Idén verkar vara att om folk inte får jobb, ska det offentliga garantera att de har något att göra. Så här beskrivs det: 

”Syftet med garantin är att med hjälp av individuellt utformade åtgärder så snabbt som möjligt hjälpa deltagarna in på den reguljära arbetsmarknaden. [...] Tyngdpunkten i jobbgarantin är att förbereda deltagarna för arbetslivet genom olika jobbsökande aktiviteter. Korta kompletterande utbildningar kan ingå liksom praktik och vissa samhällsnyttiga arbetsinsatser. Aktiviteterna ska ordnas av en mångfald auktoriserade anordnare. [...]

Alla som deltar i jobbgarantin får en ersättning som uppgår till högst 65 procent av den
förlorade arbetsförtjänsten, dock lägst grundbelopp och högst takersättningen. Den som inte vill delta förlorar rätten till ersättning.”

Detta föranledde mig att skicka följande fråga till alliansen:

Hej, efter att ha läst er ekonomiska motion, har jag två frågor om jobbgarantin.
1. Vad är den stora skillnaden på jobbgarantin och det system vi har idag?
2. Ska den som säger nej till aktiviteterna i jobbgarantin ha rätt till socialbidrag?

Fortsättning följer. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

"1. Vad är den stora skillnaden på jobbgarantin och det system vi har idag?"

Det ena heter jobbgaranti och det andra aktivitetsgaranti. Aktivitetsgarantin innebär meningslösa aktiviteter medan jobbgarantin inte gör det än.

Ungefär, kanske. Ersättningen är lägre. Men hur var det, ville alliansen att andra än arbetsförmedlingen skulle hjälpa till?
5 maj | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.