Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips sent i juli | Main | Floridas index motiverar medborgarlön på möllan?? »
söndag
jul232006

Den offentliga sektorn i framtiden (DN vs Joel Malmqvist)

Joel Malmqvist kommenterar dagens DN-ledare, och undrar vad jag har att säga.

DN menar att framtida real tillväxt bör ske i privat sektor, så att den offentliga sektorns andel av BNP minskar. Joel menar att detta inte går, eftersom produktivitetstillväxten i den offentliga sektorn är långsammare än i den privata (Baumols sjuka).

Båda texterna bortser från viktiga mekanismer. Joel har rätt i att vissa sysslor inom den offentliga sektorn svårligen kan effektiviseras (exempelvis matandet av en gammal som inte kan äta själv). Men det allra mesta inom den offentliga sektorn kan - och har - effektiviserats kraftigt. Mats Ekelund har exempelvis skrivit bra för Timbro Hälsa om den enorma produktivitetsutvecklingen inom sjukvården. Jag tror således att Joel har fel - helt fel - när han skriver:

På det hela taget verkar dock den offentliga sektorn i Sverige vara effektivt organiserad och utrymmet för produktivitetstillväxt därför vara begränsat.

Vidare: teknikutveckling innebär också att mer kan göras (fler sjukdomar och åkommor kan behandlas). I kombination med ökade inkomster kommer mer att efterfrågas. Om allt sjuk- och äldrevården kan göra, också ska utföras och erbjudas alla till väldigt låg egenkostnad, innebär detta en kraftig press uppåt på utgifterna. I praktiken skulle jag säga att Sverige redan valt bort den vägen.

Slutligen: Varken Joel eller DN nämner demografin, men den är viktig i sammanhanget. Som synes av bilden (härifrån), har Sverige nu ungefär 10-20 år på sig innan obalansen mellan 65+ och 20-64 blir riktigt jobbig.

365946-402432-thumbnail.jpg Personligen tycker jag det verkar vara en bra idé att använda denna respit till att sänka skadliga skatter och reformera arbetsmarknaden. Annars är risken stor att slutförvaret av 40-talisterna blir en plågsam historia för de offentliga finanserna som Gunnar Wetterberg brukar säga.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

När jag hör "Baumols sjuka" osäkrar jag normalt min revolver. Men den här gången bygger resonemanget för ivanlighetens skull inte på ett missförstånd. Tillväxten kan inte automatiskt användas till skattesänkningar om offentliganställda också ska få del av välståndsökningen. DN menar tydligen att deras löner ska inflationsindexeras. Skojigt i sammanhanget är förstås att DN för några år sedan, utifrån ett missförstånd av just Baumols sjuka, kom fram till att skattetrycket ständigt måste öka.

Men varför diskuterar man inte höjning av pensionsåldern? Om man kontinuerligt höjer pensionsåldern fram till 2040 skulle man kunna hålla försörjninsbördan konstant.
24 jul | Unregistered CommenterMartin
Bra klargörande Martin.

När det gäller pensionsåldern: Jag tror avsaknaden av diskussion beror på att det nya systemets inbygga känslighet för förväntad återstående livslängd vid den flexibla pensionsåldern: de ekonomiska incitamenten att arbeta längre blir allt starkare i takt med att det nya systemet fasas in.

Varningslampan när det gäller "försörjningsbördan" skulle jag tända vid förtidspensioner/sjuk- och aktivitetsstöd, som verkar användas lite väl frikostigt.
24 jul | Unregistered Commenterbergh
Some specialists state that <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans">personal loans</a> help people to live the way they want, just because they can feel free to buy needed stuff. Moreover, various banks present auto loan for all people.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.