Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Humlans flygförmåga och den svenska modellen | Main | McCloskey-review i NYT »
måndag
jul312006

Adverse selection inget problem längre?

Arkitekternas pensionskassa har satt igång ett naturligt experiment som borde följas upp:

Som en av de första försäkringsgivarna har Arkitekternas Pensionskassa övergått till könsneutrala premier. Det innebär att det inte längre är dyrare för kvinnor än för män att spara till sin pension.

Men exempelvis Skandia premidiskriminerar - och förklarar:

Statistiskt sett är återstående livslängd för kvinnor i en given ålder längre än för män. Kvinnor betalar därför mer i premie för en privat ålderspensionsförsäkring än män (sid 13)

Så enligt teorin om adverse selection borde männen nu lämna Arkitekternas pensionskassa. Eller kommer kvällspressens läsare att rasa mot Skandias orättvisa premier?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Bäste Dr Bergh,

Huruvida männen lämnar eller ej kanske beror på om det är männens premie som höjs till kvinnornas nivå, eller om det är kvinnornas som sänks till männens?

Bara en tanke...

Högaktningsfullt,

A sugarplum lunker
Och på vad alternativen är.
Jag förutsätter att kassans premie bygger på ett genomsnitt för män och kvinnor, om de bara sänkt kvinnornas premie går de ju back. Alternativen är såklart en pensionsförsäkring som har olika premier för män och kvinnor, dvs där männen kommer billigare undan.
2 aug | Unregistered Commenterbergh
Den kloka Fredric påpekade att följande kan vara en förklaring: Arkitekternas kassa är endast för arkitekter. Dessa är högutbildade. Könsskillnaden i förväntad livslängd är betydligt mindre för högutbildade.

Men högutbildade lever längre än andra, så frågan är kanske snarare varför arkitekter alls skulle vilja ha en egen pensionsförsäkring...
6 aug | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.