Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Ozonlagret läker? | Main | Naturresursernas förbannelse och institutionernas betydelse »
onsdag
aug302006

Arv eller miljö?

Greg Mankiw tipsar om ett intressant papper av bl a Anders Björklund. De har data om utbildning hos adopterades biologiska föräldrar, deras fosterföräldrar och barnens inkomst och utbildning. Och till ingens egentliga förvåning (eller?) skriver de (sid. 12):

the coefficient estimates for biological parents are substantial even for biological parents who are partly or completely absent from the post-birth environment.

Miljö spelar också roll:

coefficient estimates for non-biological rearing parents are almost always positive and usually statistically significant

Mankiw menar dessutom att den biologiska effekten är större än den sociala, men jag tycker inte den slutsatsen har särskilt övertygande stöd i pappret. Se även hans diskussionstråd. 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.