Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Forskaren Bo Malmbergs valblogg - en snabbrecension | Main | Ozonlagret läker? »
fredag
sep012006

Lindbeck om behovet av ett maktskifte

Ganska länge har jag haft en diffus känsla av att även folk med vänstervärderingar borde rösta borgerligt i höstens val, av det enkla skälet att långa maktinnehav av ett och samma parti, aldrig är bra för vare sig landet eller partiet. Just nu verkar exempelvis socialdemokraternas idéutveckling ha stannat av ganska betänkligt.

Men min diffusa känsla är inget mot Assar Lindbecks välformulerade debattartikel idag. Hans argument för maktskifte på rent demokratiska grunder är som följer: 

1. [...] varje regering gör en massa dumheter, som de ansvariga själva har svårt att rätta till eftersom det går prestige i vad man åstadkommit.

2. många som är starkt beroende av politiska beslut blir rädda för att stöta sig med "permanenta" makthavare. Man biter inte gärna den hand som föder en. [...] I dag har många av de klättrande ämbetsmännen blivit förkunnare av regeringspolitik.

3. långvariga regeringsinnehav ofta leder till maktmissbruk: "makt deformerar, absolut makt deformerar absolut". [...] Ett provokativt exempel på maktmissbruk inom medieområdet är regeringens beslut att utse sin före detta vice statsminister till ordförande i Sveriges Television; inte ens Berlusconi kom på en sådan idé.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Vad ligger till grund för Assar Lindbecks åsikt? Många av de händelser som skett är samlade på www.enpartiataten.se
10 sep | Unregistered CommenterMr M

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.