Senaste poster
Populära
Google Scholar
« DN kritiserar Fek i Uppsala | Main | Omöjligt att få läsa uppsatsen om hur kvinnor skapar högre vinster? »
fredag
jan192007

Uppdaterat globaliseringsindex - Sverige 3a.

KOF-institutet har nyss släppt en ny version av sitt globaliseringsindex, som väger samman 25 faktorer i ett samlat mått på ekonomisk, social och politisk globalisering i olika länder. Sverige ligger trea, efter Belgien och Österrike.
powered by performancing firefox

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.