Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Dricksens mysterier återbesökta | Main | Uppdaterat globaliseringsindex - Sverige 3a. »
lördag
jan202007

DN kritiserar Fek i Uppsala

Peter W ger företagsekonomerna i Uppsala en bredsida idag, med ungefär dessa argument. Dock slipper DN-debatt helt kritik i Peters kolumn - till ingens egentliga förvåning...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Det är en intressant svit att lägga följande DN-debattartiklar bredvid varandra:

2 januari - Calmfors talar om hur den mediala vulgäriseringen av samhällsvetenskap får seriösa forskare att vända ryggen till i avsmak. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=601516

12 januari - DN-debatt publicerar hemlig pseudovetenskap
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=604789

13 januari - Bergstrand avfärdar de riktiga forskarnas frånvaro som ett uttryck för akademiskt snobberi. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=605195

Trist att Wolodarski låter Bergstrand löpa, men förvånad blir man inte.
20 jan | Unregistered CommenterJohn Bubber

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.