Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dricksens mysterier återbesökta | Main | Uppdaterat globaliseringsindex - Sverige 3a. »
lördag
jan202007

DN kritiserar Fek i Uppsala

Peter W ger företagsekonomerna i Uppsala en bredsida idag, med ungefär dessa argument. Dock slipper DN-debatt helt kritik i Peters kolumn - till ingens egentliga förvåning...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Det är en intressant svit att lägga följande DN-debattartiklar bredvid varandra:

2 januari - Calmfors talar om hur den mediala vulgäriseringen av samhällsvetenskap får seriösa forskare att vända ryggen till i avsmak. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=601516

12 januari - DN-debatt publicerar hemlig pseudovetenskap
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=604789

13 januari - Bergstrand avfärdar de riktiga forskarnas frånvaro som ett uttryck för akademiskt snobberi. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=605195

Trist att Wolodarski låter Bergstrand löpa, men förvånad blir man inte.
20 jan | Unregistered CommenterJohn Bubber

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.