Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om stabila äganderätter i virtuella och verkliga världar | Main | En krönika, en snutt i Neo - och en podcast. »
fredag
jan122007

Exakt hur skapar fler kvinnor större vinster?

Är det bara jag som tycker att DNs debattsida allt som oftast förfaller till att redovisa korrelationer i tron att de är spektakulära orsakssamband?

Senaste exemplet: "Fler kvinnor i styrelsen skapar större vinster", detta enligt ett examensarbete (!) på fek i Uppsala. Ingenstans i artikeln beskrivs vilka mekanismer som ligger bakom det påstådda orsakssambandet. Själv kan jag tänka mig en alternativ förklaring, låt vara att den är djärv:

Vettiga företag med modern organisationskultur skapar höga vinster och har jämn könsfördelning.

Företagsekonomerna i Uppsala nöjer sig att länka till DN-debatt (vad jag kan se), så det är oklart i vilken utsträckning olika tänkbara förklaringar diskuteras i uppsatsen.

Varför tjafsa om detta? Jo, för att alla argument för en god sak, inte nödvändigtvis är goda argument. Om det ligger något i den alternativa förklaringen, kan företag med låga vinster peta in kvinna efter kvinna i styrelsen utan att vinsterna stiger.

Då blir den faktiska effekten av dagens debattartikel negativ - både för jämställdheten och för företagens balansräkningar.

i? Andra bloggar om: , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Den enda siffran på skillnaden i lönsamhet som nämns är verkar vara ett maxvärde. Det skulle vara intressant att veta vilka de andra siffror de fått fram, och vad de korrigerat för i de fallen. Storlek, företegssektor och liknande spelar rimligtvis en roll. Tittar man dessutom runt lite på börsföretagens styrelser så verkar en del av det kvinnliga inslaget komma från de fackliga representanterna, och det kan vara en intressant aspekt om man ska förklara lönsamheten.
13 jan | Unregistered CommenterDennis
Det är uppenbart att detta är ett amatörarbete. Och det är genant av DN att acceptera denna form av sensationsforskning.

Det kan ju tillochmed vara så att mer lösamma företag anser sig ha råd att ha kvinnor i styrelsen (och misstolka nu inte den meningen).
13 jan | Unregistered Commenterpontus
Alltihopa säger väl mer om DN-debatts idéer om vad som är en läsvärd artikel än om kvaliteten på arbetet. Skammen i kroppen hos herrar redaktörer är uppenbart inte tillräcklligt stor. Att provocera fram meningslösheter tycks vara viktigare än att tillåta en saklig debatt.

Men grattis får man ju ändå säga till studenterna som fick artikeln publicerad, med skrivningen att det var en avhandllig.
13 jan | Unregistered CommenterJFE
Det handlar förstås om ett skensamband. Men /om/ man för argumentationens skull accepterar deras resultat får det en lustig bieffekt. Nu blir de höga direktörslönerna och styrelsearvodena mycket välmotiverade, eftersom styrelsens inverkan på företagets lönsamhet visat sig vara extraordinärt stor (så mycket som 93 % i något fall!). Jag utgår ifrån att författarna inte missar att ta upp den tråden...
14 jan | Unregistered CommenterJohn Bubber
Hahaha! Bra tänkt där John!

Statistiskt signifikant och allt.
14 jan | Unregistered Commenterpontus
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/14/AR2007011400720.html

En något mer blygsam forskare konstaterar att det finns ett samband med att det inte går att säga något om orsakssambandet. Kan bara instämma i slutsatserna annars.
15 jan | Unregistered CommenteroscarH
OMFG ROTFLMAO

Oj så pinsamt för DN debatt. En D-uppsats med politiskt korrekta slutsatser lyfts fram som "forskning". The editor is losing it.

LOL
15 jan | Unregistered CommenterJag
tack för detta inlägg, har länge irriterat mig hur man inte använder sig av teori i forskningen. Det blir ju lite som medicinsk forskning som ibland hittar samband, som inte inte går att förklara med sunt förnuft eller teori och där mekanismen (svarar på frågan; vilka processer/faktorer förklarar det uppkomna statistiska sambandet) är helt frånvarande. Kausalitet och korrelation inte samma sak!

/Mats
16 jan | Unregistered CommenterMats p
Stor vinst får man om man känner sin målgrupp väl.
29 jan | Unregistered CommenterJim

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.