Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lyssna på ingenjörerna, annars blir det orkan... | Main | Humlans energieffektivitet, skattekilar och transaktionskostnader »
onsdag
dec122007

Kommentarer kring gårdagens bokpresentation

Danne Nordling har lusläst. Magnus Andersson - ny CUF-ordförande - verkar förtjust. Även KDU:s Sara Skyttedal gör en sammanfattning.

Ratios rapport från seminariet ligger här. Slutsats: Vi behöver en ny kamera.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Hear, hear ...på slutsatsen!
12 dec | Unregistered CommenterFredrik
Andreas - Var det skoj att skriva boken? Tycker det verkar som ett grymt kul projekt!
12 dec | Unregistered Commenterpontus
Fotnoterna var festliga att skriva. Är särskilt nöjd med not 39, 40 och 41. Not 92 är en tentativ formulering som fick stå kvar för att den var så stollig.
13 dec | Unregistered Commenterbergh
Haha ok. Ska kolla in dem när jag köpt boken!
13 dec | Unregistered Commenterpontus
i egenskap av underlagsrapportförfattare ska du få ett ex. maila en adress i sverige dit du vill ha den!
13 dec | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.