Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Länkar om altruism och institutioner | Main | Boksläpp närmar sig... »
söndag
dec022007

Ökad kanaltrafik gjorde Sverige jämlikt?

Jag forskar vidare kring frågan om när och varför Sverige blev jämlikt, och har nyss hittat
Lee, Soltow. 1989. "The Rich and the Destitute in Sweden, 1805-1855: A Test of Tocquevilles Inequality Hypotheses." Economic History Review 2-42:43-63.
Allt i denna artikel stärker uppfattningen det var länge sedan jämlikheten började öka i Sverige. Frågan om orsakerna behandlas bara implicit i artikeln, men det som står rimmar mycket väl med hypotesen att jämlikheten ökade för att breda folkmassor fick möjligheter till produktivt jordbruk och näringsverksamhet.

Men artikeln refererar i förbigående även till en utredning som tagit sig an frågan:
A government report issued in 1863 also stressedthe rise in canal traffic and an increase in the number of savings banks.
Att sparbankerna som kom på den här tiden och erbjöd möjligheter för in- och utlåning var bra för fattiga jordbrukares ekonomi köper jag helt (såklart). Men kanaltrafiken? Vad menas? Är det timmerskeppningen?

Utredningen som åsyftas är
"Underdånigt betänkande angående Sveriges ekonomiska och finansiella utveckling, under åren 1834-1860" (Stockholm, Finanskomitten, 1863).
Om någon skulle råka ha denna liggande...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Göta Kanals betydelse för bönder på tidigare avlägsna platser, för effektiviteten som ökade genom att kunna transportera tvärs genom landet samt för malmfrakten skulle absolut inte underskattas enligt Göta Kanals pålästa och påstridiga guider... Kanaltrafiken var störst typ mitten av 1800-talet men byggdes inte ut mer när järnvägsnätet väl ökade i omfattning. Tänk vad man lär sig på segelbåt!
3 dec | Unregistered CommenterMi Lennhag
Karl XII trycker hårt på jämlikhet för att legitimera höjda skatter till kriget. Man låter den lokala överheten förklara för allmogen att nu, nu skall ni vara lojala mot kungen och se till så att vi inte kommer undan!
Jämlikhet som idé fanns nog långt innan 1800-talet.
Jag har påbörjat en avskrift av taxeringslängden för 1715 för Hällestad i Östergötland. Med förordningarna och början på protokollet. http://skattningslangd.blogspot.com/
6 dec | Unregistered Commenterm

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.