Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Boksläpp närmar sig... | Main | LNB-krönika november: Blir vi effektivare av datorer? »
söndag
dec022007

Per T om Sahlin

Orkade inte kommentera Sahlins drapa när den kom, även om formuleringar som "i stället har 70 procent av budgeten riktats till de 30 procent som har högst inkomster" inte borde lämnas därhän. Idag kan vi dock istället njuta av Per T:s kommentar i Sydsvenskan.

Apropå socialdemokraternas tendens att i opposition hänfalla till en ekonomiskt ganska oansvarig politik citeras ekonomen Marian Radetizki:
”Men kan jag verkligen lita på att socialdemokraterna ljuger?”

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.