Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om EUs inverkan på storleken på svensk offentlig sektor | Main | Ännu ett skolboksexempel på protektionismens konsekvenser »
onsdag
mar142007

Lästips för alla som saknar mikrokursen...

Så var sista föreläsningen på mikrokursen avklarad. Om någon till äventyrs fått någon form av mersmak för ämnet, kommer här några lästips (inklusive sådana jag nämnt under kursens gång):

Gunnar Örn, Nationalekonomi för Noviser. (Timbros pris, 16 kr plus porto, antyder att de nästan lika gärna skulle kunna skicka boken utan kostnad...)

Barbara Ehrenreich
, Nickel and Dimed. Svensk översättning följer med tidskriften ETC som finns i butikerna nu.

Efter dessa budgettips från höger och vänster, lite tyngre men fortfarande populärvetenskapliga grejor: Freakonomics och The undercover economist så klart.

Slutligen tre persponliga favoriter (ordnade i stigande krånglighetsgrad)

Hernando De Soto, The mystery of capital - why capitalism triumphs in the west and fails everywhere else.

Robert H Frank, Passions within Reason (för den som till äventyrs tror att ekonomer inte har något intressant att säga om känslor, altruism och människors faktiska beteende).

och slutligen

Stephen Knack
(red.) Democracy, Governance & Growth. (För den som blivit intresserad av institutioner, äganderätter och tillit). I denna antologi finns bland annat
  • "Big bills left on the sidewalk: Why some countries are rich and others poor (Mancur Olson),
  • "Gender and corruption" (Swamy, Knack m fl), samt
  • "Does social capital have an economic payoff?" (Knack & Keefer)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.