Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« PCS2007: Fyra nordiska välfärdsstatshumlor? | Main | Lästips för alla som saknar mikrokursen... »
fredag
mar162007

Om EUs inverkan på storleken på svensk offentlig sektor

Senaste LNB-krönikan (bl a Trelleborgs Allehanda, Västerbottenskuriren) ägnas påståendet att ett EU-medlemskap skulle medföra en EU-anpassning av storleken på den offentliga sektorn i Sverige.

Det var en farhåga (eller förhoppning) som kom på skam:

1995 var Sverige, Finland och Danmark de tre EU-länder som hade högstskatter. I Sverige och Danmark var skatteintäkternas andel av helaekonomin ganska exakt 50 procent. Finland låg några procentenheterlägre.

Grekland, Portugal och Spanien
hade då lägst skatter inomEU: I dessa tre var skattetrycket lägre än 35 procent. Genomsnittet för EU:s 15 medlemsländer 1995: 42 procent.

10 år senare var skatterna i Sverige och Danmark faktiskt högre än de var 1995. ÄvenGrekland, Portugal och Spanien hade högre skatter 2005 än 10 årtidigare. Finland har dock sänkt sina skatter en smula, ochgenomsnittet i EU är oförändrat.

Den enda trend som verkar någorlundasäker är alltså att lågskatteländerna har höjt sina skatter och närmatsig EU-genomsnittet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Det är ju en variant av den spridda inställningen, länge gemensam för högern och vänstern i Sverige, att EU skulle vara ett otvetydigt marknads-/nyliberalt projekt, och att Sverige bara hade att vakna upp och känna doften av produktdiversifierat kaffe.

De krafter som styr politisk konvergens fungerar ju inte riktigt så. Att EU-länderna blir mer lika varandra är tydligt, särskilt på vissa områden, men vilken norm som blir förhärskande kan vara svårt att förutse.

Vad gäller folkhälsopolitiken håller den svensk-norska linjen på att segra fullständigt, exempelvis - se bara på tobaks- eller alkoholpolitikens utveckling.
20 mar | Unregistered CommenterNils

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.