Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vår-vinter i välfärdslandet? | Main | Om EUs inverkan på storleken på svensk offentlig sektor »
tisdag
mar202007

PCS2007: Fyra nordiska välfärdsstatshumlor?

Konferensen som brukar föra mig till amerikanska södern, tar mig i år till Amsterdam. Många intressanta papper värda att kommentera. Vad sägs om detta abstract: (Money for Nothing? The Nordic Welfare State, Social Capital and Reciprocity, Gert Tinggaard Svendsen)

In the Nordic welfare state, half of total income is redistributed to strangers. The empirical puzzle is why free riding and getting ‘money for nothing’ does not escalate. Rather, the Nordic welfare states (Denmark, Sweden, Norway and Finland) are among the richest countries in the world. These four ‘bumblebees’ in economics have puzzled social scientists for decades. Our model suggests that the ‘missing link’ could be the accumulated stock of social capital, here measured as social trust. Arguably, the presence of strong cooperation norms facilitates this unique collective insurance system. This result must be tested in future empirical research.
Det blir fel direkt, som jag ser det. Visst, offentliga utgifter är 50% av BNP, men det mesta av detta går tillbaka till den som betalt det - omfördelning till andra (som inte nödvändigtvis är 'strangers') är kanske så låg som 18 procent. Många förmåners koppling till arbetsinkomster, gör att möjligheterna till snyltande på välfärdsstaten inte är så stora som det ser ut i den aggregerade statistiken.

Sedan kommer den jämrans humleliknelsen, som jag redan irriterat mig på här. Förklaringen till det påstådda mysteriet är att samarbetsnormer möjliggör omfattande försäkringssystem utan free riding. I pappret framgår att det bland annat är Fehr&Schmidts inequality aversion som sägs förklara samarbete i välfärdsstatens fångarnas dilemma.

Orsakssambandet (normer förklarar typen av välfärdsstat) tycks alltså vara det omvända mot vad Rothstein & Kumlin nyligen hävdat (typen av välfärdsstat förklarar normer). Båda kan naturligtvis stämma. Då blir slutsatsen inte så mycket mer än att det är något speciellt med norden som ingen riktigt vet vad det beror på.

För konferensbesökare: Session H1, 1 april kl 1515


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.