Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Global uppvärmning - vad ska man tro? | Main | Busigt låtval i vinterpratande på nätet »
måndag
dec112006

Välfärdsstatens universalitet och människors tillit

Ett papper jag följt med fascination sedan första konferenspresentationen för många år sedan, är Rothsteins & Kumlins idé att kontakt med selektiva välfärdssystem (bostadsbidrag, socialtjänst, färdtjänst, förtidspension, handikappomsorg,
arbetsförmedling, andäldreomsorg) minskar medborgarens tillit.

Det första "bevis" för detta jag såg, var att på frågan "I vilken utsträckning anser du att man kan lite på människor i allmänhet?" på en skala från 0-10 svarade de som varit i kontakt med selektiva institutioner lite annorlunda:

365946-584193-thumbnail.jpg Skillnaden mellan 6.7 och 5.7 i genomsnitt är knappast enorm, dessutom kan det ju vara en selektionseffekt: De som kommer i kontakt med socialbidrag kanske har lägre tillit av något annat skäl än socialbidraget.

I den publicerade versionen försöker de korrigera för andra faktorer, och resultatet ser någorlunda robust ut. Kontrollvariablerna går åt väntat håll: Högre inkomst, utbildning och livstillfredställelse samvarierar med hög tillit; vänsterideologi och arbetslöshet samvarierar med lägre tillit.

365946-584205-thumbnail.jpg Intressant är dock att författarna i artikeln nästan ber om ytterligare tester, kanske anar de att om rätt kontrollvariabel tas med kommer deras effekt att bli insignifikant. Ett uppsatstips så gott sopm något!

Källa: Kumlin, Staffan och Bo Rothstein. 2005. "Making and Breaking Social Capital: The Impact of Welfare-State Institutions." Comparative Political Studies 38:339-365.
 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Två snabba förslag på dummyvariabler som kan vara kul att kontrollera för:
- Genomgått skilsmässa? (Högoddsare)
- Brottsoffer? (Lägre-oddsare)
11 dec | Unregistered CommenterJohn Bubber
Med tanke på att personer funktionshindrade är mer utsatta för våld än personer utan funktionshinder så skulle jag satsa en krona på brottsoffer som bakomliggande variabel eller vad det nu ska kallas.

12 dec | Unregistered CommenteroscarH
Brottsoffervariabeln skulle kunna ersättas med ett bättre och mer väsentligt mått: brottsstatistik för den stadsdel personen är bosatt i (t.ex. antal cykelstölder, personrån, butiksrån etc). Det kan trots allt vara så enkelt att personer som känner lägre allmänt förtroende bara dragit fullt rimliga slutsatser av saker som inträffar i deras närmiljö.
12 dec | Unregistered CommenterJohn Bubber
Vänta bara Bubber, jag tror jag känner till ett fosskningspossekt som ska göra ungefär just detta, eller försöka...
12 dec | Unregistered Commentergummo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.