Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips för alla som saknar mikrokursen... | Main | Om Erik Ullenhag och centerns farliga nyliberalism »
onsdag
mar142007

Ännu ett skolboksexempel på protektionismens konsekvenser

Förlag gillar att skicka läroböcker i hopp om att de ska bli kurslitteratur. Vissa är skojigare än andra.
På denna bok (av O'sullivan m fl) finns en tjur med godishorn på omslaget. Orsaken är att författarna hittat ett kul exempel på hur protektionism för att skydda jobb i en industri, kan leda till att jobb förloras i en annan industri.

I det specifika fallet är det tullar och restriktioner som ska skydda den amerikanska sockerindustrin från billigt importerat socker.

Effekt: Socker i USA är ungefär tre gånger så dyrt som i Mexico: .06 $/pound jämfört med .21$/pound i USA.

Resultat: Amerikanska godistillverkare har börjat flytta sin tillverkning till Mexico.

Hela exemplet har läroboksförfattarna hämtat från den halvfyndigt rubricerade artikeln "Sugar costs give candy cane makers a bitter aftertaste", Chicago Tribune, 031225.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Socker är också ärkeexemplet. Värre än spannmål, och famförallt tydligare på grund av att konkurensen mellan rör och betor blir nästan omöjlig att maskera. Var ytterst nära att jag skrev min avhandling om sockerprotektionism för länge sedan.
15 mar | Unregistered CommenterJan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.