Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om EUs inverkan på storleken på svensk offentlig sektor | Main | Skapar kvinnor högre vinster? - del 3 »
måndag
apr022007

LNB-krönika om hemlöshet och tomma lägenheter

Hur kommer det sig att sverige har hemlöshet och tomma lägenheter samtidigt? Ämnet för mars-krönikan, exempelvis här (med diskussionsforum - som dock kräver en ganska omfattande registreringsprocedur...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.