Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Spaningar på väg till USA | Main | Välkommen till utbildningsfabriken! »
tisdag
maj152007

Istället för boken som är tänkt att läsas istället för Adam Smith

I recensionssyfte har jag nu läst O'Rourke On The Wealth of Nations. Eftersom hans bok Eat the rich var helfestlig, tackade jag ja till att skriva en recension. Det var en miss.

Istället för att läsa hans bok, kan man kolla på denna 47 minuter långa föreläsning. Han är en hyfsad talare, och har trots allt en del poänger. Plus att man då slipper man läsa både Smith och O´Rourke.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det är ju trots allt pga. det här som jag gillar dig, Bergh. Du låter latmaskar som mig få plocka russinen ur kakan utan att behöva göra the dirty work.
15 maj | Unregistered Commentergummo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.