Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Krönika om tunneln genom Hallandsåsen | Main | Social Science Quarterly »
måndag
maj282007

Lite experimenterande...

Har man 7 timmars dötid på en flygplats, blir det en del experimenterande. Föregående post introducerar en ny kategori, publikationer. Dessa RSS-strömmas, och ska på sikt ge mig en nästan självuppdaterande meritförteckning, är det tänkt. (så fort någon inser att det borde finnas en pdf-skapare som läser flöden och lägger in dessa i en snygg layout...)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.